Tajuk: Konsep Tawakal Dalam Islam

PENGENALAN

Keutamaan tawakal
Tawakal merupakan salah satu ibadah hati yang paling utama dan salah satu dari berbagai akhlak iman yang agung. Menurut Al-Imam Al-Ghazali tawakal merupakan satu Manzilah agama dan kedudukan orang-orang yang beriman, serta termasuk darjat muqarrabin yang paling tinggi. Menurut Ibnul-Qayyim, tawakal adalah separuh daripada agama dan separuh lainnya adalah inabah, kembali kepada Allah seperti yang disyariatkan Allah.
“Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya aku kembali”
Disamping itu, agama adalah ibadah dan memohon pertolongan, sebagai firman-Nya :
Maksud: “Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. ” (Al-fatihah:5)

Jadi tawakal adalah memohon pertolongan dan inabah adalah ibadah.

Keperluan terhadap tawakal

Tawakal bagi orang islam yang meniti jalan kepada Allah merupakan pokok, terutama dalam masalah rezeki. Masalah ini biasanya menyesakkan fikiran dan hati manusia, membuat badan menjadi letih, jiwa menjadi kusut, gelisah dan bertungkus-lumus. Orang Islam lebih memerlukan tawakal ini adalah dia seorang diri, penyampai risalah dan orang yang biasa memberi nasihat. Orang ini melihat tawakal seperti sendi yang kukuh dan benteng yang teguh. Dia bergantung kepadanya dalam menghadapi syaitan.

Maksud: “Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu, dan jika Allah membiarkan kamu (tidak memberikan pertolongan), maka siapalah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu?kerana itu hendaklah kepada Allah sahaja orang-orang Mukmin bertawakal. ”
(Ali Imran:160)

Keutamaan Tawakal Sebagaimana Disebutkan Di dalam Al-Quran
Al-Quran memberi perhatian yang besar terhadap tawakal, sama ada ianya berupa perintah, pujian mahupun berupa penjelasan tenteng keutamaan dan pengaruhnya didunia dan akhirat. Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW agar bertawakal di Sembilan ayat dari kitab-Nya dari ayat Makiyyah, dan ayat Madaniyah.
Tawakal adalah akhlak semua Rasul
Al-Quran menegaskan bahawa tawakal adalah akhlak semua rasul Allah, Sejak dari Nabi Nuh a.s lagi sehingga Nabi Muhammad saw penutup segala Rasul.

Pengaruh tawakal

Allah menjadikan iman sebagai syarat bagi tawakal, sebagai firman-Nya Maksud: “Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kamu, Maka mintalah rezeki itu disisi Allah dan sembah lah Dia “ (Al-Ankabut: 17)

Maksud: “Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika aku benar-benar orang yang yang beriman. ”(Al-Maidah:23)
Sesuatu yang digantung kepada syarat akan menjadi lenyap, jika lenyap. Jika tawakal tidak ada
Allah berfirman tentang pengaruh tawakal, yang bermaksud: “Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan (keperluaanya). ” (At- Talaq : 3)

Hakikat Tawakal
Al-Imam Ahmad berkata. ”Tawakal adalah amalan hati yang tidak boleh diucapkan dengan lisan, juga bukan amal jawarih, juga bukan termasuk masalah ilmu dan pengetahuan. ”
Sahl berkata “Tawakal ertinya melepaskan diri bersama kehendak Allah”
Pandangan Ibnul-Qayyim tentang Hakikat Tawakal
1) Mengetahui Rabb dengan segenap sifat-sifatNya, seperti kekuasaan, perlindungan, Kemandirian, Kembali sesuatu kepada ilmu-Nya, dan lain-lainnya.
2) Kemantapan hati dalam masalah tauhid, Tawakal sesorang tidak baik kecuali jika tauhidnya benar. Malahan hakikat tawakal adalah tauhid di dalam hati. Selagi di dalam hati ada kejahatan maka tawakalnya cacat dan ternoda.
3) Menyandarkan hati dan bergantung kepada Allah, Sehingga tidak ada lagi keraguan dalam hati kerana bisikan didalamnya.
4) Berbaik sangka kepada Allah. Sejauh mana baik sangkamu kepada Rabb dan harapan kepadaNya, maka sejauh itulah tawakalmu kepada Allah
5) Menyerahkan hati kepada Allah
6) Menyerahkan semua urusan kepada Allah, tanpa ada tuntutan dan pilihan

Medan Tawakal
Tawakal dalam urusan rezeki
Kebanyakkan orang bertawakal kepada Allah dalam masalah rezeki, kerana Dialah yang telah menjamin hamba-hambaNya, sebagaimana Allah telah menjamin rezeki semua makhluk yang tinggal dimuka bumi.
“Dan, tidak ada suatu binatang melata pun dibumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya”
(Hud : 6)
“Dan, berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri. Allahlah yang memberi rezekinya sendiri. Allahlah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ”
(Al-Ankabut: 60)
Tawakal dalam masalah lain
1) Sekalipun rezeki merupakan masalah yang sangat penting bagi kebanyakkan orang sebab disana juga terdapat tuntutan terhadap isteri, yang juga termasuk tuntutan keduniaan yang sangat pentin. Disebutkan dalam sebuah hadis

“Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita salihah. ”
(Diriwayatkan Muslim, Ahmad dan An-Nasa’i)
2) Ada pula yang menuntut keturunan yang juga termasuk kesenangan dan buah hati baginya, yang dapat mewarisi peninggalannya. Ini merupakan tuntutan yang disyariatkan, diseru pada nabi dan orang-orang yang salih.
Ibrahim berkata, ”Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku(Seorang anak)yang termasuk orang-orang yang salih. ”
(As-saffat : 100)
Zakaria berkata. ” Wahai Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. ”
(Ali Imran : 38)
3) Ada juga tuntutan afiat (kesihatan), Suatu tuntutan yang sangat penting bagi dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan:
“ Mohonlah ampunan dan afiat kepada Allah. Sebab setelah keyakinan, seseorang tidak diberi yang lebih baik daripada afiat. ”
(Diriwayatkan At-Tirmidzy, Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’I dan Ibnu Majah)
4) Ada juga orang yang menuntut kemenangan dari kezaliman musuh. Dia ingin agar lepas dari cengkaman musuh dengan pertolongan dari Allah. Dia tidak salah jika menuntut begitu, kerana itu memang merupakan tabiat manusia. Malahan Allah memberi keringanan kepada orang yang dizalimi untuk berkata buruk secara terus-terang terhadap hak orang yang menzaliminya, sebagai perhatian kepada dirinya.
“ Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ”
(An-Nisa’ : 148)

Tawakal Dalam Urusan Agama
Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, hingga akhirnya Allah membimbing tanganya dan menolongnya untuk meniti jalan yang lurus, meneguhkannya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang berkata, ”Allah adalah Rabb kami”, Lalu mereka istiqamah.
Tawakal yang lebih tinggi dari kedudukan ini, iaitu kedudukan orang yang bertawakal kepada Allah dengan meninggikan kalimat-Nya, menolong dakwah, menguatkan syariat, menyampaikan risalah, berjihad menghadapi musuh islam, menegakkan agama-Nya di bumi, sehingga yang benar menjadi benar yang batil menjadi batil, keadailan menjadi tegak, kezaliman disingkarkan, manusia keluar dari kegelapan menuju alam yang terang-bederang

Tawakal Dan Sebab Musabab
Tawakal seperti yang diperintahkan Al-Qur’an da sunnah, tidak menafikan sebab dan musabab, yang padanya Allah mengakkan hokum Allah, memperjalankan takdir-Nya dan menetapkan Syariatnya. Al –Ustadz Abul-Qasim Al-Qusyairy berkata di dalam risalahnya, ”Ketahuilah, tawakal itu berada di dalam hati, dan gerakan yang nyata tidak boleh menafikan tawakal di dalam hati. Jika seseorang hamba sudah merasa yakin bahawa takdir itu berasal dari Allah, lalu ada sesuatu yang sukar menurutnya, maka itu berkat takdirnya, dan jika tidak sukar, maka itu berkat kemurahan-Nya. ”

Tindakan Manusia Terhadap sebab-Musabab
Manusia dalam kaitannya dengan sebab boleh dibahagikan menjadi empat golongan:
1) Golongan yang mensia-siakan sebab
-golongan ini mensia-siakan sebab dan tidak mahu berusaha, kerana beralasan bertawakal kepada Allah. Di antara mereka ada pula orang yang mukhlisdan lurus, di antara mereka ada pula orang yang mengada-ada dan menghebahkannya.

2) Golongan yang bersandarkan kepada sebab dan melupakan pembuat salah
-Dengan anggota badan dan hatinya mereka mempertaruhkan sebab, melalaikan pembuat sebab itu dan penciptannya. Segala pandangan mereka bergantung kepada sebab dan penyandaran mereka murni kepada sebab itu adalah sesembahan yang harus dipuja selain pemujaan terhadap Allah atau sama sekali melalaikan Allah.
-Mereka ini merupakan golongan majoriti. Salah seorang di antara mereka melihat rezeki hanya diperolehi melalui gaji hasil dari pekerjaan yang diterima setiap bulan, ada dirumah yang boleh nmendatangkan hasil, ada di premis perniagaan yang sentiasa mendatangkan keuntungan, ada di koperasi dan dia turut sama melabur saham, ada pada diri ayahnya yang rajin memberinya nafkah, pada diri si polan, pemimpin, menteri atau di pejabat yang memberinya saguhati ketika berjabat tangan. Maka dari itu, kita akan melihat salah seorang diantara mereka akan berkata “Kalau bukan kerana pemberian si polan, tentu kita akan mati. Andaikata bukan kerana warisan orang tua nescaya kita akan menjadi lemah. ”Sedikit sekali di antara mereka yang menyebut Allahlah yang memberikan rezeki.

3)Golongan yang mempertaruhkan sebab untuk melakukan kederhakaan
-Golongan ini lebih buruk dari golongan kedua. Golongan ini mempergunakan sebab untuk melakukan hal-hal yang diharamkan dan menyandarakan sebab yang dihamparkan Allah untuk menderhakai Allah.
-Menggunakan kepandaian dan kepintaran menggelirukan fikiran untuk menderhakai khaliq dan menggangu makhluk.
-Menggunakan kekuatan dan kedudukan untuk menindas orang-orang lemah dan melanggar hak orang-orang yang kalah bersaing dengan mereka.
-Menggunakan harta dan penghasilan untuk mengikuti hawa nafsu, menyebarkan kekejian dan kerosakkan di bumi.
-Menggunakan pangkat dan kekuasaan sebagai alat untuk menganiaya orang-orang yang lemah.
-Menggunakan ilmu untuk kepentingan material dan mengabaikan rohani untuk memperoleh kesenangan

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. ”

4) Golongan yang Memadukan sebab dan Tawakal
-Golongan ini mengambil sebab dan tidak melalaikan pencipta kepada sebab. Pada anggota badan dia bersama sebab, dengan hati dan akal dia bersama Rabb-Nya Inilah orang yang sesungguhnya bertawakal.

Hasil Tawakal kepada Allah
Tawakal kepada Allah adalah hasil yang baik. Hasil-hasil itu adalah:
1) Ketenangan dan Ketenteraman
-Dia dapat merasakan ketenangan memenuhi jiwanya, merasa aman, yakin, mantap, optimis dan reda
Inilah keadaan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada dalam gua, sementara Abu bakar khuatir dengan keselamatan baginda. Oleh itu, Baginda bersabda kepadanya “janganlah bersedih, kerana sesungguhnya Allah berserta kita. ”
-Itulah juga keadaan yang dirasakan Ibarahim Al khalil ketika dilemparkan kedalam api yang menyala-nyala. Beliau tidak menghiraukan pertanyaan makhluk, manusia mahupun malaikat. Beliau tidak disibukkan kecuali ucapan, ”Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dialah sebaik-baik pelindung. ”

2) Kekuatan
-Kekuatan yang dirasakan oleh orang yang bertawakal kepada Allah, iaitu kekuatan spiritiual dan jiwa.
-Dalam sebuah hadis da’if disebutkan, “Barangsiapa suka menjadi orang yang paling kuat, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. ”

3) Keperkasaan
-keperkasaan yang dapat dirasakan orang yang bertawakal. Perasaan ini mengangkatnya kepada kedudukan yang lebih tinggi dan member kuasa besar, kerana itu merupakan imbasan dari keperkasaan yang ditawakal(Allah), sebagaimana firman-Nya, yang bermaksud:

“Dan, bertawakallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. ”
(Asy-Syu’ara’:27)

4) Reda
-Diantara hasil tawakal kepada Allah juga adalah reda, yang dengannya dada dan hati menjadi lapang. Sebahagian ulama’ berkata, ”Selagi aku reda Kepada Allah sebagai pelindung, maka aku akan dapati jalan untuk setiap kebaikan. ”. Orang yang bertawakal kepada Allah yakin bahawakekuasaan Allah lebih baik dari manusia, dia merasa sentiasa berada dalam kecukupan dan perlindungan-Nya, cukuplah Allah sebagai pelindung dan pemelihara.
5) Harapan
-Harapan yang memperoleh keuntungan yang diminta, keselamatan dari sesuatu yang tidak disukai, kemenangan kebenaran atas kebatilan, petunjuk atas kesesatan, keadilan atas kezaliman, kesusahan yang terlerai dan kesulitan yang lenyap.

Pendorong Tawakal
Setiap amal dari amal-amal hati mahupun jawarih(amalan zahirdari lima pancaindera) mempunyai pendorong-pendorong yang memberinya cadangan dan menyokongnya. Antara pendorong-pendorong tawakal:
1) Mengetahui Allah dengan Asma’ul Husna-Nya
2) Percaya kepada Allah
3) Mengenali dan mengetahui kelemahan diri sendiri
4) Mengetahui keutamaan tawakal dan keadaan orang yang bertawakal serta bergaul dengan mereka yang bertawakal


------------------------

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206
011-1070-4212
04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
https://www.facebook.com/abdaziz.harjin
http://abdazizharjin.blogspot.com