Tajuk: Asas Ajaran Islam (Bab 3: Skop Ajaran Islam)

Bab 3: Skop ajaran Islam

3.1 Aqidah
Akidah merupakan dasar penting dalam ajaran Islam. Baik atau tidak kesudahan hidup seseorang itu di sisi Allah s.w.t. adalah bergantung kepada akidah yang ada dalam dirinya. Dalam kata lain seluruh aktiviti kehidupan seseorang itu dapat mencerminkan nilai akidah seseorang itu.

Perkataan akidah berasal dari bahasa Arab, pecahan perkataan 'aqada yang umumnya bererti ikatan atau simpulan. Pada kebiasaannya ikatan atau simpulan ini berlaku pada benda yang bersifat zahir seperti tali atau seumpamanya. Walaubagaimanapun perkataan ini digunakan juga pada sesuatu yang berbentuk maknawi, seperti perjanjian atau sebagainya. Dari ikatan dan simpulan maknawi ini lahir perkataan "akidah" iaitu ikatan atau simpulan maknawi yang terkhusus dalam kepercayaan.

Berpandukan kepada asal perkataan di atas akidah boleh difahamkan sebagi kepercayaan yang terikat erat dan tersimpul kuat dalam jiwa sehingga tidak mungkin akan tercerai atau terurai oleh apa cara sekalipun.

Oleh itu akidah Islam merupakan kepercayaan atau keimanan kepada Allah s.w.t. serta melaksanakan perintahNya seperti yang terdapat didalam al Quran.

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Tidak ada paksaan Dalam ugama (Islam), kerana Sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). oleh itu, sesiapa Yang tidak percayakan Taghut, dan ia pula beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali ugama) Yang teguh Yang tidak akan putus. dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui.(Surah al Baqarah: 256).

Di dalam agama Islam, iman itu tidak boleh tertegak berdasarkan kepada keraguan atau dipengaruhi oleh unsur prasangka, kerana ia telah ditetapkan dengan jelas oleh al-Quran dan telah dijelaskan oleh hadis Rasulullah s.a.w.

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Rasulullah telah beriman kepada apa Yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang Yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): "Kami tidak membezakan antara seorang Dengan Yang lain Rasul-rasulnya". mereka berkata lagi: Kami dengar dan Kami taat (Kami pohonkan) keampunanMu Wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali".(Surah al Baqarah: 285).

Dalam sebuah Hadis Rasulullah menjelaskan enam perkara yang menjadi teras iman. Dalam sebuah hadith meriwayatkan:

Terjemahan: daripada Abu Hurairah r.a katanya: Pada suatu hari, ketika Rasulullah s.a.w berada bersama kaum muslimin, datang seorang lelaki kemudian bertanya kepada baginda: Wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksudkan dengan Iman? Lalu baginda bersabda: Kamu hendaklah percaya iaitu beriman kepada Allah, para Malaikat, semua Kitab yang diturunkan, hari pertemuan denganNya, para Rasul dan percaya kepada Hari Kebangkitan. Lelaki itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah! Apakah pula yang dimaksudkan dengan Islam? Baginda bersabda: Islam ialah mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyekutukanNya dengan perkara lain, mendirikan sembahyang yang telah difardukan, mengeluarkan Zakat yang diwajibkan dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian lelaki tersebut bertanya lagi: Wahai Rasulullah! Apakah makna Ihsan? Rasulullah s.a.w bersabda: Engkau hendaklah beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihatNya, sekiranya engkau tidak melihatNya, maka ketahuilah bahawa Dia sentiasa memerhatikanmu. Lelaki tersebut bertanya lagi: Wahai Rasulullah! Bilakah Hari Kiamat akan berlaku? Rasulullah s.a.w bersabda: Sememangnya orang yang bertanyakannya lebih mengetahui dariku. Walau bagaimanapun aku akan ceritakan kepadamu mengenai tanda-tandanya. Apabila seseorang hamba melahirkan majikannya maka itu adalah sebahagian dari tandanya. Seterusnya apabila seorang miskin menjadi pemimpin masyarakat, itu juga sebahagian dari tandanya. Selain dari itu apabila masyarakat yang pada asalnya pengembala kambing mampu bersaing dalam menghiasi bangunan-bangunan mereka, maka itu juga dikira tanda akan berlakunya Kiamat. Hanya lima perkara itulah sahaja sebahagian dari tanda-tanda yang diketahui dan selain dari itu Allah sahaja Yang Maha Mengetahuinya. Kemudian Rasulullah s.a.w membaca Surah Luqman ayat 34 Yang bermaksud: Sesungguhnya Allah lebih mengetahui bilakah akan berlaku Hari Kiamat, di samping itu Dialah juga yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim ibu yang mengandung. Tiada seorang pun yang mengetahui apakah yang akan diusahakannya pada keesokan hari iaitu samada baik atau jahat dan tiada seorang pun yang mengetahui di manakah dia akan menemui ajalnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Amat Meliputi pengetahuanNya. Kemudian lelaki tersebut beredar dari situ. Rasulullah s.a.w terus bersabda kepada sahabatnya: Sila panggil orang itu kembali. Lalu para sahabat berkejar ke arah lelaki tersebut untuk memanggilnya kembali tetapi mereka dapati lelaki tersebut telah hilang. Lantas Rasulullah s.a.w bersabda: Lelaki tadi ialah Jibril a.s. Kedatangannya adalah untuk mengajar manusia tentang agama mereka(Diriwayatka oleh al Bukhari dan Muslim).

Unsur-Unsur Akidah/ Rukun iman
Berdasarkan keterangan al-Quran dan hadis di atas dapat dibuat kesimpulan bahawa unsur-unsur akidah atau teras iman adalah seperti berikut:

1. Percaya Kepada Allah
Para ulamak merumuskan, bahawa iman mempunyai enam asas. Mereka juga menamakannya sebagai rukun-rukuh iman iaitu: i. Beriman kepada Allah yang merupakan perkara yang pertama dan paling penting. Antara perkara yang perlu dalam konsep beriman kepada Allah ialah: a. Meyakini tentang kewujudan Allah. b. Ma'rifatullah (Mengenali Allah).
c. Faham dan yakin dengan wahyu Allah. d. Mengesakan Allah dari segi Rububiyah (Tauhid Rububiyah) dan UluhiyahNya (Tauhid Uluhiyah) dan melaksanakan tuntutan kedua-duanya dalam semua aspek kehidupan.

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Rasulullah telah beriman kepada apa Yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang Yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): "Kami tidak membezakan antara seorang Dengan Yang lain Rasul-rasulnya". mereka berkata lagi: Kami dengar dan Kami taat (Kami pohonkan) keampunanMu Wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali".(Surah al Baqarah: 285).

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang Yang beriman, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasora (Nasrani), dan orang-orang Saabien sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan (beriman kepada) hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian Yang tidak baik) kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.(Surah al Baqarah: 62).

2. Percaya Kepada Para Malaikat
Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Katakanlah (Wahai Muhammad): "Sesiapa memusuhi Jibril maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke Dalam hatimu Dengan izin Allah, Yang mengesahkan kebenaran Kitab-kitab Yang ada di hadapannya (yang diturunkan sebelumnya), serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Yang beriman".(Surah al Baqarah: 97).

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abdullah bin Salam mendengar akan tibanya Rasulullah di saat berada di tempat peristirahatannya. Lalu ia menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata: "Sesungguhnya saya akan bertanya kepada tuan tentang tiga hal, yang tidak akan ada yang mengetahui jawabannya kecuali seorang Nabi. 1. Apa tanda-tanda pertama hari kiamat, 2. Makanan apa yang pertama-tama dimakan oleh ahli syurga, dan 3. Mengapa si anak menyerupai bapaknya atau kadang-kadang menyerupai ibunya?" Jawab Nabi SAW: "Baru saja Jibril memberitahukan hal ini padaku." Kata Abdullah bin Salam: "Jibril?" Jawab Rasulullah SAW: "Ya." Kata Abdullah bin Salam: "Dia itu termasuk malaikat yang termasuk musuh kaum Yahudi." Lalu Nabi membacakan ayat ini (S. 2: 97) sebagai teguran kepada orang-orang yang memusuhi malaikat pesuruh Allah. (Diriwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari Anas.)

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa serombongan kaum Yahudi telah datang menghadap Nabi SAW dan mereka berkata: "Hai abal Qasim! Kami akan menanyakan kepada tuan lima perkara. Apabila tuan memberitahukannya, maka tahulah kami bahwa tuan seorang Nabi." Selanjutnya hadits itu menyebutkan yang isinya antara lain bahwa mereka bertanya: 1. Apa yang diharamkan bani Israil atas dirinya, 2. tentang tanda-tanda kenabian, 3. tentang petir dan suaranya, 4. tentang bagaimana wanita dapat melahirkan laki-laki dan dapat juga wanita, dan 5. siapa sebenarnya yang memberi kabar dari langit. Dan dalam akhir hadits itu dikatakan mereka berkata: "Siapa sahabat tuan itu?" yang dijawab oleh Rasulullah SAW: "Jibril." Mereka berkata: "Apakah Jibril yang biasa menurunkan perang, pembunuhan dan siksaan? Itu musuh kami. Jika tuan mengatakan Mikail yang menurunkan rahmat, tanam-tanaman dan hujan, tentu lebih baik" Maka turunlah ayat ini (S. 2: 97) berkenaan dengan peristiwa tersebut (Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i dari Bakr bin Syihab, dari Sa'id bin Jubair yang bersumber dari Ibnu Abbas.)

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa pada suatu hari Umar datang kepada Yahudi, yang ketika itu sedang membaca Taurat. Ia (Umar) hairan, karena isinya membenarkan apa yang disebut di dalam Al-Qur'an. Ketika itu lalulah Nabi SAW di hadapan mereka. Dan berkatalah Umar kepada Yahudi. "Aku minta agar engkau menjawab pertanyaanku ini dengan sungguh-sungguh dan jujur. Apakah kamu tahu bahwa sesungguhnya beliau itu Rasulullah?" Guru mereka menjawab: "Memang benar kami tahu bahwa sesungguhnya beliau itu Rasulullah." Umar berkata: "Mengapa kamu tidak mau mengikutinya?" Mereka menjawab: "Ketika kami bertanya tentang penyampai kenabiannya, Muhammad mengatakan "Jibril". Dialah musuh kami yang menurunkan kekerasan, kekejaman, peperangan dan kecelakaan." Umar bertanya: "Malaikat siapa yang biasa diutus kepada Nabimu?" Mereka menjawab: "Mikail, yang menurunkan hujan dan rahmat." Umar bertanya: "Bagaimana kedudukan mereka itu di sisi Tuhannya?" Mereka menjawab: "Yang satu di sebelah kanan-Nya dan yang lain di sebelah kiri-Nya." Umar berkata: "Tidak sepantasnya Jibril memusuhi pengikut Mikail, dan tidak patut Mikail berbuat baik kepada musuh Jibril. Sesungguhnya aku percaya bahwa Jibril, Mikail dan Tuhan mereka akan berbuat baik kepada siapa yang berbuat baik kepada Mereka. Dan akan berperang kepada siapa yang mengumumkan perang kepada Mereka." Kemudian Umar mengejar Nabi SAW untuk menceriterakan hal itu. Tetapi sesampainya pada Nabi, Nabi SAW bersabda: "Apakah engkau ingin aku bacakan ayat yang baru turun kepadaku?" Umar menjawab: "Tentu saja ya Rasulullah." Kemudian beliau membaca: "Man kaana 'aduwwal li Jibrila fainnahu nazzalahu 'ala qalbika ......sampai al-kaafirin." Ayat tersebut di atas (S. 2: 97, 98). Umar bekata: "Ya Rasulullah! Demi Allah, saya tinggalkan kaum Yahudi tadi dan menghadap tuan justru untuk menceriterakan apa yang kami percakapkan, tetapi rupanya Allah telah mendahului saya." (Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih, dalam musnadnya dan Ibnu Jarir yang bersumber dari as-Syu'bi. Sanad ini shahih sampai as-Syu'bi, hanya as-Syu'bi tidak bertemu dengan Umar. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber selain dari as-Syu'bi.

Antara tugas-tugas malaikat yang lain memikut arasy berzikir bertasbih dan sebagainya.

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Malaikat Yang memikul Arasy dan malaikat Yang berada di sekelilingnya, bertasbih memuji Tuhannya; dan beriman kepadanya; serta mereka memohon ampun bagi orang-orang Yang beriman (dengan berdoa merayu): "Wahai Tuhan kami! rahmatMu dan IlmuMu meliputi segala-galanya; maka berilah ampun kepada orang-orang Yang bertaubat serta menurut jalanMu, dan peliharalah mereka dari azab neraka.(Surah al Mukmin: 7).

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Alam langit nyaris-nyaris pecah dari sebelah atasnya (kerana ngeri dan takutnya kepada kemurkaan Allah terhadap penduduk bumi Yang lupakan kebesaran Allah sehingga menyeleweng dari jalan Yang benar); dan malaikat bertasbih Dengan memuji Tuhannya serta memohon ampun bagi makhluk-makhluk Yang ada di bumi. Ingatlah! Sesungguhnya Allah, Dia lah Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.(Surah al Syura: 5).

3. Percaya Kepada Kitab-Kitab
Setiap muslim mesti mengetahui dan yakin bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitabNya kepada para Nabi dan Rasul. Nama-nama yang biasa disebut seperti suhuf atau kitab. Kitab-kitab ini adalah merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk disebarkan kepada umatnya sebagai panduan dalam kehidupan mereka seperti suhuf yang di turunkan kepada Nabi Ibrahim, Kitab Zabur kepada Nabi Daud, Kitab Taurat kepada Musa, Kitab Injil kepada Isa dan Kitab al-Quran kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Dalam al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menceritakan berkaitan dengan kitab, antaranya bermaksud:

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Pada mulanya manusia itu ialah umat Yang satu (menurut ugama Allah Yang satu, tetapi setelah mereka berselisihan), maka Allah mengutuskan Nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira (kepada orang-orang Yang beriman Dengan balasan syurga, dan pemberi amaran (kepada orang-orang Yang ingkar Dengan balasan azab neraka); dan Allah menurunkan bersama Nabi-nabi itu Kitab-kitab suci Yang (mengandungi keterangan-keterangan yang) benar, untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa Yang mereka perselisihkan dan (sebenarnya) tidak ada Yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang Yang telah diberi kepada mereka Kitab-kitab suci itu, Iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan Yang jelas nyata, - mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang Yang beriman ke arah kebenaran Yang diperselisihkan oleh mereka (yang derhaka itu), Dengan izinNya. dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahNya kepada sesiapa Yang dikehendakiNya ke jalan Yang lurus (menurut undang-undang peraturanNya).(Surah al Baqarah: 213).

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Dan juga orang-orang Yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" Yang diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab Yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya).(Surah al Baqarah: 4).

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Dan Kami turunkan kepadamu (Wahai Muhammad) Kitab (Al-Quran) Dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan benarnya Kitab-kitab suci Yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. maka jalankanlah hukum di antara mereka (Ahli Kitab) itu Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah (kepadamu), dan janganlah Engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka (dengan menyeleweng) dari apa Yang telah datang kepadamu dari kebenaran. bagi tiap-tiap umat Yang ada di antara kamu, Kami jadikan (tetapkan) suatu syariat dan jalan ugama (yang wajib diikuti oleh masing-masing). dan kalau Allah menghendaki nescaya ia menjadikan kamu satu umat (yang bersatu Dalam ugama Yang satu), tetapi ia hendak menguji kamu (dalam menjalankan) apa Yang telah disampaikan kepada kamu. oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan (beriman dan beramal soleh). kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya, maka ia akan memberitahu kamu apa Yang kamu berselisihan padanya.(Surah al Maidah: 48).

4. Percaya Kepada Para Rasul
Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang Yang kufur ingkar kepada Allah dan Rasul-rasulNya, dan (orang-orang yang) hendak membeza-bezakan iman mereka di antara Allah dan Rasul-rasulNya, dan (orang-orang yang) berkata: "Kami beriman kepada setengah Rasul-rasul itu dan kufur ingkar kepada setengahnya Yang lain", serta bertujuan hendak mengambil jalan lain antara iman dan kufur itu:(Surah al Nisa’: 150).

Maksud “membeza-bezakan” diatas ialah beriman kepada Allah, tidak beriman kepada rasul-rasul-Nya, mereka itu tergolong dalam kalangan orang-orang kafir.

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Tidak ada orang Yang membenci ugama Nabi Ibrahim selain dari orang Yang membodohkan dirinya sendiri, kerana Sesungguhnya Kami telah memilih Ibrahim (menjadi nabi) di dunia ini; dan Sesungguhnya ia pada hari akhirat kelak tetaplah dari orang-orang Yang soleh Yang (tertinggi martabatnya).(Surah al Baqarah: 130).

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abdullah bin Salam mengajak dua anak saudaranya, Salamah dan Muhajir untuk masuk Islam dengan berkata: "Kau berdua telah mengetahui, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Taurat, bahwa Ia akan mengutus dari keturunan Ismail, seorang Nabi bernama Ahmad. Barangsiapa yang beriman kepadanya, ia telah mendapat petunjuk dan bimbingan, dan barangsiapa yang tidak iman kepadanya, akan dilaknat. Maka masuk Islamlah Salamah, akan tetapi Muhajir menolak. Maka turunlah ayat tersebut di atas (S. 2: 130) yang menegaskan bahwa hanya orang-orang bodohlah yang tidak beriman kepada agama Ibrahim. (Diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah.)

Untuk mencapai keimanan kepada Rasul-rasul seseorang itu memerlukan banyak berusaha ke arah itu. Tanpa usaha yang bersungguh-sungguh tidak mungkin keimanan dapat bertapak di hati. Oleh untuk menguatkan keimanan di hati seseorang itu hendaklah mengamalkan sunah nabi secara bersungguh-sungguh.

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Orang-orang " A'raab" berkata: " Kami telah beriman". Katakanlah (Wahai Muhammad): "Kamu belum beriman, (janganlah berkata demikian), tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke Dalam hati kamu berkatalah sahaja: ` Kami telah Islam '. dan (ingatlah), jika kamu taat kepada Allah RasulNya (zahir dan batin), Allah tidak akan mengurangkan sedikitpun dari pahala amal-amal kamu, kerana Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani".(Surah al Hujuraat: 14).

5. Percaya Kepada Hari Akhirat
Setiap muslim wajib mengetahui dan yakin bahawa selepas kehidupan dunia akan terdapat satu lagi kehidupan, iaitu Akhirat. Manusia akan dibangkitkan semula selepas kematian mereka. Mati adalah perpindahan dari alam dunia ke alam Akhirat. Selepas seseorang mati, ruhnya akan di bawa naik bertemu dengan Allah melalui pintu langit pertama sehinggalah melepasi langit ke tujuh. Roh yang baik diterima oleh Allah dan diperintah untuk dicatat dalam buku sebagai ahli syurga. Adapun bagi orang kafir dan jahat, ruh mereka tidak diterima oleh Allah. Malaikat yang menjaga pintu langit enggan membuka pintu langit.

Peringkat-peringkat di Akhirat adalah seperti berikut:
a. Alam Kubur (alam barzah)
b. Hari Kebangkitan (yaum al-Ba'as)
c. Hari Manusia dihimpunkan (yaum al-Hasr)
d. Hari Pembentangan Amalan (yaum Al 'Arad)
e. Hari Perhitungan (yaum al Hisab)
f. Hari Timbang Amalan (yaum al-Mizan)
g. Titian (shiraat)
h. Hari Pembalasan (yaum al-Jaza')

Demikianlah susunan tertib perjalanan di Akhirat. Walaupun dalam perkataannya disebut hari, namun ia bukan bermakna satu hari tetapi lebih tepat kepada maksud satu tempoh yang panjang Allah s.w.t. sahaja yang mengetahui.

6. Percaya Kepada Qadar Dan Qadha'.
Orang mukmin sepatutnya mengetahui, memahami dan meyakini konsep takdir Allah. Allah takdirkan manusia ada yang lelaki ada yang perempuan ada yang berbangsa Melayu, Arab, Cina dan sebagainya. Allah takdirkan dari kalangan manusia ada yang cacat, ada yang panjang umur dan ada yang pendek dan demikianlah takdir Allah s.w.t. Dia Maha Mengetahui sesuatu yang manusia tidak tahu. Allah Maha Adil dan Maha Suci Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagiNya. Oleh itu orang mukmin mereka menerima takdir Allah samada baik atau buruk. Mungkin sesuatu yang buruk pada pandangan manusia mempunyai hikmah tertentu di sisi Allah, demikianlah sebaliknya. Dalam al Quran terdapat banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan qadar Allah, antara lain;

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Allah mengetahui akan apa Yang dikandung oleh tiap-tiap ibu, dan mengetahui apa Yang kurang dari Yang dikandung Dalam rahim itu atau Yang lebih. dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisiNya Dengan kadar Yang tertentu.(Surah al Ra’du: 8).

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: ….dan sesiapa Yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (dari Segala perkara Yang menyusahkannya), Serta memberinya rezeki dari jalan Yang tidak terlintas di hatinya. dan (ingatlah), sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya (untuk menolong dan menyelamatkannya). Sesungguhnya Allah tetap melakukan Segala perkara Yang dikehendakiNya. Allah telahpun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu.(Surah al Talaaq: 2-3).

Cara -Cara Berhadapan Dengan Takdir Allah s.w.t.
1. Redha dengan takdir Allah samada baik atau buruk. Sesungguhnya Allah Maha Adil dan Maha Mengetahui.
2. Bersyukur seandainya menerima takdir baik.
3. Bersabar sekiranya ditakdirkan dengan sesuatu yang tidak baik (pada pandangan kita). Mungkin terdapat hikmah tertentu di sebaliknya.
4. Sentiasa berusaha dan berwaspada kerana berusaha dan berwaspada adalah cara hidup Islam dan ia merupakan ibadah .
5. Sentiasa memperbanyakan doa. Jadikanlah berdoa sebagai budaya dalam kehidupan. Berdoa tidaklah semestinya dalam bahasa Arab sahaja malah boleh berdoa dalam berbagai-bagai bahasa yang mudah kita faham. Asalkan apa yang kita doakan itu keluar dari hati kita yang ikhlas merendah diri kepada Yang Maha Agong Khaliq al ‘Alamin.
6. Bertawakkal. Berserah kepada Allah s.w.t. Tidak bergantung kepada selain dari Allah s.w.t. Ada juga mereka selalu berkata “saya boleh, saya boleh, saya bolah” kata-kata ini lahir dari tidak ada tawakkal. Bagi orang yang bertawakkal dia berkata “saya boleh insyaallah, saya boleh insyallah, saya boleh insyaallah”. Perkataan insyaallah itu merupakan kata-kata menunjukkan tawakkal dan suatu doa memohon kepada Allah s.w.t. supaya berjaya apa-apa yang diusahakan.

3.2 Syariat
Perkataan syariah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari asal kata "syir'ah". Syariah dalam bahasa Melayu bererti jalan, jalan yang lurus atau sumber air.

Syariah menurut perundangan Islam ialah segala hukum yang diperundangkan oleh Allah s.w.t. ke atas hamba-hambaNya supaya mereka beriman dan beramal dengannya.

Hukum-hukum ini dinamakan syariah kerana kedudukannya yang lurus, sistemnya yang benar dan tidak menyimpang dari tujuan. Sifatnya yang begini dijelaskan oleh Allah s.w.t. melalui firmanNya:

Terjemahan: Kesudahannya Kami jadikan Engkau (Wahai Muhammad dan utuskan engkau) menjalankan satu syariat (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum ugama; maka Turutlah syariat itu, dan janganlah Engkau menurut hawa nafsu orang-orang Yang tidak mengetahui (perkara Yang benar).(Surah al Jathiah: 18).

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Bagi tiap-tiap umat, Kami adakan satu syariat Yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan, maka janganlah Ahli-ahli syariat Yang lain membantahmu Dalam urusan syariaatmu; dan serulah (Wahai Muhammad) umat manusia kepada ugama Tuhanmu, kerana Sesungguhnya Engkau adalah berada di atas jalan Yang lurus. (Surah al Hajj: 67).

Sesungguhnya Allah s.w.t. telah menetapkan peraturan kepada manusia menerusi kitab-kitab yang diwahyukan tetapi tabiat manusia lebih cenderung untuk mencipta peraturan sendiri.

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Allah tidak sekali-kali mensyariatkan Bahirah, tidak juga Saa'ibah, tidak juga Wasilah dan tidak juga Haam. akan tetapi orang-orang kafir itu sentiasa mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah; dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikirannya(Surah al Maidah: 103).

Bahiirah: ialah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya.

Saaibah: ialah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saaibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat.

Washiilah: seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut washiilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.

Haam: unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap bahiirah, saaibah, washiilah dan haam ini adalah kepercayaan Arab Jahiliyah.

Bagi mereka yang gemar mencipta syariat sendiri maka Allah s.w.t. telah menjanjikan kepada mereka kemurkaan.

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, Yang mengandungi petunjuk dan cahaya Yang menerangi; Dengan Kitab itu Nabi-nabi Yang menyerah diri (kepada Allah) menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi, dan (dengannya juga) ulama mereka dan pendita-penditanya (menjalankan hukum Allah), sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari Kitab Allah (Taurat) itu, dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya (dari sebarang perubahan). oleh itu janganlah kamu takut kepada manusia tetapi hendaklah kamu takut kepadaKu (dengan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintahKu); dan janganlah kamu menjual (membelakangkan) ayat-ayatKu Dengan harga Yang sedikit (kerana mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia); dan sesiapa Yang tidak menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah (kerana mengingkarinya), maka mereka itulah orang-orang kafir.(Surah al Maidah: 44).

Seluruh hukum-hukum yang diperundangkan ini termasuklah apa yang dikeluarkan secara terus dari Al Quran dan al-Hadis, begitu juga segala hukum yang ditentukan melalui ijtihad sahabat dan para fuqaha' yang didasarkan kepada dua sumber utama ini.

Oleh itu sumber perundangan Islam yang masyhur terutama dikalangan jumhur ulamak adalah:
1. al-Quran
2. al-Hadis / al-sunnah
3. al-Ijmak
4. al-Qias

Berdasarkan sumber-sumber ini manusia berpeluang untuk membina kehidupannya dalam perbagai aspek yang dapat menyumbang kepada kebahagiaan dan kedamaian di dunia dan akhirat.

Islam sebagai peraturan hidup yang sempurna mampu mengatur kehidupan manusia, bukan saja dalam perkara yang berkaitan dengan diri manusia itu sendiri malah yang berhubungkait dengan hal-hal kenegaraan, kemasyarakatan dan alam seluruhnya sebagai satu kesatuan dari ciptaan Allah s.w.t. yang tidak terlepas dari landasan sistemNya.

Syariah Islam juga membicarakan hubungan manusia dengan Allah s.w.t. dan hubungan manusia sesama manusia seperti dalam hal-hal kekeluargaan, jiran tetangga, dan sahabat handai. Begitu juga syariah telah menyediakan suatu garis panduan berkenaan persoalan politik, ekonomi, pentadbiran dan hubungan antarabangsa.

Dalam hal ini syariah memberikan ruang yang cukup luas bagi manusia membina tamadunnya. Penjelasan terhadap martabat ilmu, pengiktirafan terhadap unsur-unsur teknikal dan kesenian merupakan suatu jawapan bahawa seluruh hukum-hakam yang diturunkan oleh Allah s.w.t. itu benar- benar dapat mengarahkan manusia membina suatu kehidupan yang bertaqwa.

3.3 Akhlak
Akhlak berasal dari bahasa Arab iaitu kata jamak dari khuluq yang bererti tingkah laku, tabiat, perangai dan bentuk peribadi. Istilah lain yang mirip dengan akhlak ialah moral dan etika.

Menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dengannya lahir perbuatan hasil dari pancaran hati sanubari dalamannya. Ia adalah sikap rohani yang melahirkan tingkah laku perbuatan insan terhadap Allah s.w.t. dan manusia, terhadap diri sendiri dan makhluk lain sesuai dengan suruhan dan larangan, serta menurut petunjuk dari Al Quran dan al-sunnah. Inilah yang dikatakan akhlak Islam yang bersumberkan naqli.

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Dan Bahawa Sesungguhnya Engkau mempunyai akhlak Yang amat mulia.(Surah al Qalam: 4).

Allah s.w.t. telah memberi jaminan kepada seluruh umat manusia bahawa Rasulullah s.a.w. mempunyai budi pekerti yang cukup tinggi dan mulia. Oleh itu wajarlah manusia seluruhnya mengikut dan beramal dengan akhlak yang dimiliki oleh baginda s.a.w.

Di antara akhlak baginda sentiasa menahan kemarahan dan bersikap lemah lembut dalam semua keadaan.

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Maka Dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu Wahai Muhammad), Engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah Engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kesalahan Yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah Dengan mereka Dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. kemudian apabila Engkau telah berazam (Sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang bertawakal kepadaNya.(Surah ali ‘Imran: 159).

Sifat lemah lembut patut menjadi ikutan semua umat Islam. Di samping itu terdapat banyak lagi sifat-sifat lain seperti sidiq, amanah, tabligh, fatanah, sabar, zuhud, ikhlas, syukur, taubat, zikril maut, redha dan hilm.

Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan Yang baik, Iaitu bagi orang Yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang) (Surah al Ahzab: 21).

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:
Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. (Riwayat Malik)

Terjemahan: daripada Anas bin Malik r.a katanya: Rasulullah s.a.w ialah orang yang paling baik budi pekertinya. Terkadang baginda ingin mendirikan sembahyang ketika berada di rumahku. Baginda menyuruh aku menghamparkan hamparan yang didudukinya. Kemudian disapu dan direnjiskan dengan sedikit air. Selepas itu Rasulullah mengimami kami dan kami berdiri dibelakangnya, lalu kami mendirikan sembahyang bersama-sama. Alas yang dihampar di tempat sembahyang itu hanyalah diperbuat daripada pelepah kurma(Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim).

Terjemahan: daripada Abdullah bin Amr r.a katanya: Ketika Muawiyah berkunjung ke Kufah, maka Abdullah bin Amr bercerita tentang Rasulullah s.a.w katanya: Rasulullah s.a.w tidak pernah melampaui batas dan tidak pernah berbuat perkara keji. Beliau juga berkata: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik budi pekertinya(diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim).

Terjemahan: daripada Abu Hurairah r.a katanya: Tanyakan wahai Rasulullah siapakah orang yang paling mulia? Baginda bersabda: Mereka yang paling bertaqwa. Mereka berkata: Bukan itu yang kami tanyakan kepada engkau. Baginda bersabda: Nabi Yusuf a.s adalah seorang Nabi, anak seorang Nabi, Cucu seorang Nabi dan ayah datuknya adalah Khalilullah iaitu kekasih Allah. Mereka berkata: Bukan perkara itu yang kami tanyakan kepada engkau. Baginda bersabda: Apakah tentang nenek moyang orang-orang Arab yang kamu tanyakan kepadaku? Keunggulan mereka pada masa jahiliah adalah keunggulan mereka pada masa Islam, iaitu jika mereka berbudi pekerti yang baik(Diriwayatka oleh al Bukhari dan Muslim).

Terjemahan hadith di atas menunjukkan diri Rasulullah s.a.w. itu sendiri adalah menjadi model kepada akhlak Islam dan menjadi ikutan ummah. Aishah sendiri pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah s.a.w., dan beliau menjawab bahawa akhlak Rasulullah s.a.w. adalah Al Quran.

Akhlak dalam Islam amat penting, malah sama pentingnya dengan Islam itu sendiri. Akhlak dalam Islam adalah menyeluruh, ia menjadi dasar kepada tatacara kehidupan insan, baik dalam hubungannya dengan Allah s.w.t., manusia, mahupun alam seluruhnya. Akhlak dapat dihuraikan dalam tiga bentuk hubungan:

a. Akhlak manusia terhadap Allah s.w.t.
b. Akhlak manusia sesama manusia.
c. Akhlak manusia terhadap makhluk yang lain.

Maka disinilah keistimewaan akhlak Islam yang mana ia dapat mencorakkan kehidupan seseorang individu, masyarakat, dan seterusnya umat keseluruhannya.

------------------------

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206
011-1070-4212
04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
https://www.facebook.com/abdaziz.harjin
http://abdazizharjin.blogspot.com